Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

viernes, 30 de julio de 2010

CONCURSO DE TRASLADOS

O 28 de xullo publicouse no DOG a convocatoria do concurso de traslados do resto de categorías.
RESUME CONVOCATORIA DO CONCURSO DE TRASLADOS.

1. Participan obrigatoriamente no concurso de traslados o persoal estatutario fixo en situación de reingreso provisional. IMPORTANTE: Aquí están incluídas as Comisións de servizo e terán que solicitar TODAS as prazas da súa categoría convocadas na súa área. O que non participe ou non solicite todas as prazas, e non obtenía destino pasará a excedencia voluntaria.

2. SOLICITUDES:

 Cubrir unha única solicitude a través do FIDES e imprimila para entregala co resto da documentación.
 IMPORTANTE: serán desestimadas as solicitudes con marcas ou riscaduras.
 As solicitudes dirixiranse á Dirección de RRHH do Servizo Galego de Saúde (San Lázaro, s/n, 15703 – Santiago de Compostela) e poderán presentarse:
• Consellería de Sanidade
• Xefaturas Territoriais de Sanidade dos Departamentos territoriais da Xunta
• Direccións Provinciais do Sergas
• Servizos de persoal dos centros ou complexos hospitalarios do Sergas
• Servizos de persoal das Xerencias de Atención Primaria do Sergas
 Prazo de presentación de solicitudes: 15 DE SETEMBRO DE 2010.

3. DOCUMENTACIÓN:

 Copia do DNI ou Pasaporte
 Copia compulsada do nomeamento en propiedade na categoría.
 Certificación/s orixinal/es de servizos prestados como estatutario, tanto fixo como temporal, na mesma e en distinta categoría, nos distintos centros do Sistema Nacional de Saúde. SÓ SE VALORARÁN OS MÉRITOS ATA O 27 DE XULLO DE 2010.
 Copia compulsada dos diplomas de lingua galega.
 Persoal en excedencia: copia compulsada da resolución na que se lle concedeu.
 Persoal en reingreso provisorio/comisión de servizos: copia compulsada da resolución pola cal se autorizou.

4. As prazas serán IRRENUNCIABLES

5. Durante o prazo de presentación de solicitudes poderanse retirar ou modificar estas coa presentación dunha nova, que anulará a anterior. IMPORTANTE: transcorrido o prazo de presentación de solicitudes non se admitirán modificación ou retirada da solicitude, nin a presentación de novos documentos.

6. BAREMO DE MÉRITOS:

 Experiencia profesional: máximo 250 puntos

 Estatutario fixo mesma categoría: 0.60 puntos/mes
 Estatutario fixo distinta categoría: 0.25 puntos/mes
 Estatutario temporal: máximo 50 puntos
 Estatutario temporal mesma categoría: 0.30 puntos/mes
 Estatutario temporal distinta categoría: 0.10 puntos/mes
 Computaranse os meses por días naturais.

 Coñecemento lingua galega: máximo 10 puntos

 Iniciación ou celga 2 ou 3: 5 puntos
 Perfeccionamento ou celga 4: 10 puntos