Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

jueves, 27 de noviembre de 2008

INFORMACIÓN SOBRE AS RESOLUCIÓNS DE CARREIRA PROFESIONAL

Onte mércores, 26 de novembro de 2008, saíron publicadas as resolucións polas que se inicia o procedemento para solicitude de carreira profesional do Grao I para todas as categorías.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de xaneiro de 2009.
Só pode solicitar o Grao I de Carreira Profesional polo réxime extraordinario o persoal que tivera condición de fixo a 31 de decembro de 2005.
É necesario ter alomenos 5 anos de servizos prestados:
- Licenciados sanitarios: a 30 de xuño de 2007.
- Resto de categorías: a 30 de xuño de 2008.
Cada profesional deberá cubrir unha solicitude a través do FIDES segundo o modelo habilitado para tal fin. Ademáis fará copia en papel de dita solicitude e entregarase xunto coa documentación con rexistro de entrada. IMPORTANTE: está pendente de que se habilite o FIDES para poder iniciar os trámites. O servizo de RRHH informará cando dita opción esté habilitada.
Documentación a entregar:
-Certificado acreditativo de 5 anos de servizos prestados. Non será preciso presentalo no caso do solicitante que os teña prestados no centro de destino actual.
-Autoavaliación/relación de méritos. Documento que estará a disposición no FIDES.
-Documentación acreditativa dos méritos: formación continuada, actividade docente e compromiso coa organización. No caso dos licenciados sanitarios, certificado de ter participado nos cinco anos inmediatamente anteriores, nos obxectivos asistenciais cun cumprimento de alomenos un 70%.
Avaliación:
1. Nivel de desempeño nas actividades principais do posto de traballo.
- Nivel baixo: 6 créditos
- Nivel normal: 7 créditos
- Nivel alto: 8 créditos
Quen alcance os 7 créditos non precisará aportar méritos adicionais. No caso de que acade unha puntuación baixa, comunicaráselle ao traballador para que aporte méritos complementarios.
2. Actividades acreditadas: máximo 5 créditos
3. Compromiso coa organización.
Para máis información estamos a vosa disposición no comité de empresa.