Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

martes, 21 de julio de 2009

Recoñecemento do grao II de desenvolvemento profesional.

Resolución do 3 de xullo de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se abre o prazo para que determinado colectivo de persoal laboral das categorías de licenciados sanitarios do sector sanitario público, xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, solicite o recoñecemento do grao II de desenvolvemento profesional.De conformidade coa Orde do 28 de outubro de 2008 (DOG nº 213, do 3 de novembro), o persoal laboral fixo no 31-12-2005, que tivese optado pola súa integración no réxime estatutario, pertencente ás categorías sanitarias de licenciados con título de especialista en ciencias da saúde e licenciados sanitarios, poderá acceder ao grao II con efectos do 1 de xullo de 2008, nos termos establecidos no Decreto 155/2005, do 9 de xuño (DOG nº 112, do 13 de xuño), sobre o réxime extraordinario de recoñecemento do desenvolvemento profesional do persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios, coas particularidades establecidas no Decreto 91/2007, do 26 de abril, de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade, e na citada Orde do 28 de outubro de 2008.

Enlace: DOG

(Aún está pendiente que se abra el plazo para el grado II del resto de categorías, que aún está sin negociar).